Chính sách chống SPAM của Google (cật nhật ngày 29/06)

 
Đây với các thông tin quan trọng liên quan đến sự thay đổi chính sách DMARC sắp xảy ra của Gmail và Yahoo. Để tóm tắt lại thông báo ngày 31 tháng năm của chúng tôi, Gmail và Yahoo đã công bố thay đổi chính sách DMARC của họ, trong đó hạn chế việc sử dụng các @gmail  và @yahoo "từ" địa chỉ khi gửi qua dịch vụ của bên thứ ba (như chúng tôi).
 
Ngoài việc sử dụng một địa chỉ không phải Gmail và Yahoo là "từ" địa chỉ để gửi tương lai, bạn sẽ cần phải cập nhật các tính năng sau đây bạn sử dụng